О нас

Компания Barbus – российский бренд, основанный в 2013 году. За столь небольшой срок торговая марка зарекомендовала себя как надежного и ответственного партнера с эффективным и конкурентоспособным предложением. На данный момент под названием торговой марки Barbus производится целый спектр продукции для аквариумистики: аквариумы, фильтра, воздушные и водяные помпы, декорации, аксессуары, грунты и много другое.

Вся изготавливаемая продукция отвечает европейским стандартам качества и характеризуется высоким уровнем надежности. Производители продукции отбираются только из лидеров своей отрасли. Беспристрастный надзор и контроль на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень качества. Наши товары являются неотъемлемой частью ассортимента любого передового магазина.

Продукция марки Barbus продается во всех регионах России и странах Таможенного союза. Все поставляемые товары сертифицированы по регламенту стран ТС. Для наибольшего удобства при работе с каталогом и прайс-листом артикулы разделены по названиям групп товаров с цифровым обозначением. Вся продукция имеет штрих-кодирование по системе EAN-CODE. Оригинальный дизайн упаковки позволяет достойно выделяться на торговых полках. Текст упаковки содержит полное описание и технические условия на основном русском языке с переводом на языки стран Таможенного союза.

Всем партнерам мы предлагаем специальные условия сотрудничества и гибкую систему скидок. Мы ценим постоянных и всегда рады новым клиентам у которых есть желание развивать наш бренд вместе.

Приглашаем к сотрудничеству партнеров-производителей, которые готовы реализовать свои современные технологии под нашей торговой маркой.

Company Barbus is a Russian trade name founded in 2013. For such a short period of time the trade name has established itself as a reliable and responsible partner with an efficient and competitive offer. For the present a wide range of products for aquarium husbandry are produced under the trade name Barbus: aquariums, filters, air and water pumps, decorations, accessories, soils etc.

All producing goods meet the European quality standards and are characterized by a high level of reliability. Product manufacturers are selected only from the leaders in this field. Impartial supervision and monitoring at all stages of production ensures a high level of quality. Our products are an integral part of the range of any advanced store.

Barbus products are sold in all Russian regions and countries of the Customs Union.
All supplied products are certified according to the regulations of the Сustoms Union. For more convenience when working with the catalogue and price list, articles are separated by the names of the groups for goods with a digital designation. All products have a bar coding system EAN-CODE. The original design of the packaging allows them to stand out on store shelves. The text on the package contains full description and specifications in Russian with translation into the languages of the Customs Union countries.

We offer special terms of cooperation and flexible system of discounts to all partners. We appreciate regular clients, new clients, desiring to develop our trade name together, are always welcome.

We are looking to cooperate with partners-producers who are ready to implement their advanced technology under our trade name.

Barbus公司是俄罗斯品牌,创立于2013年。这样短周期,商标已成为有效及有竞争力的伙伴,有一个可靠和负责任报价。目前,在Barbus商标名称生产各类产品,为水族馆:水族馆,过滤器,空气和水泵,配件,涂料等。

所有生产的产品符合欧洲质量标准,其特征是可靠性高水平。产品厂家只在其行业领导者选择。公正的监督,生产的各个阶段控制,确保质量的高水准。我们的产品有什么好的商店的范围内的一个组成部分。

Barbus品牌产品在俄罗斯所有地区及海关联盟国家销售。所有销售的产品是由海关联盟法规认证。为了最大限度地方便了目录和价格表物品时被分为产品组,数字标牌的名字。所有产品均条形码EAN-CODE系统。原来的包装设计,使值得脱颖而出货架上。包装文本包含在俄罗斯的主要语言,翻译成海关联盟国家的语言的完整描述和规格。

所有的合作伙伴,我们提供的合作和折扣灵活的系统的特殊条件。我们赞赏不断,并随时欢迎新客户谁拥有共同发展我们的品牌的愿望。

 我们邀请行业合作伙伴谁愿意来实现我们的品牌在他们的先进技术之间的合作。

Кампанія Barbus - расійскі брэнд, заснаваны ў 2013 годзе. За такі невялікі тэрмін гандлёвая марка зарэкамендавала сябе як надзейнага і адказнага партнёра з эфектыўнай і канкурэнтаздольнай прапановай. На дадзены момант пад назвай гандлёвай маркі Barbus вырабляецца цэлы спектр прадукцыі для акварыумістыкі: акварыумы, фільтры, паветраныя і вадзяныя помпы, дэкарацыі, аксэсуары, грунты і шмат іншага.

Уся вырабляемая прадукцыя адпавядае еўрапейскім стандартам якасці і характарызуецца высокім узроўнем надзейнасці. Вытворцы прадукцыі адбіраюцца толькі з лідэраў у сваёй галіне. Бесстаронні нагляд і кантроль на ўсіх этапах вытворчасці забяспечвае высокі ўзровень якасці. Нашы тавары з'яўляюцца неад'емнай часткай асартыменту любой перадавой крамы.

Прадукцыя маркі Barbus прадаецца ва ўсіх рэгіёнах Расіі і краінах Мытнага саюза. Усе тавары, якія пастаўляюцца, сертыфікаваны па рэгламенце краін МС. Для найбольшага зручнасці пры працы з каталогам і прайс-лістом артыкулы падзелены па назвах груп тавараў з лічбавым абазначэннем. Уся прадукцыя мае штрых-код па сістэме EAN-CODE. Арыгінальны дызайн упакоўкі дазваляе годна вылучацца на гандлёвых паліцах. Тэкст ўпакоўкі змяшчае поўнае апісанне і тэхнічныя ўмовы на асноўнай рускай мове з перакладам на мовы краін Мытнага саюза.

Ўсім партнёрам мы прапануем спецыяльныя ўмовы супрацоўніцтва і гібкую сістэму скідак. Мы цэнім пастаянных і заўсёды рады новым кліентам, якія маюць жаданне развіваць наш брэнд разам.

Запрашаем да супрацоўніцтва партнёраў-вытворцаў, якія гатовы рэалізаваць свае сучасныя тэхналогіі пад нашай гандлёвай маркай.

Barbus компаниясы – 2013 жылы құрылған ресей бренді. Осындай аз уақытта сауда белгісі өзін сенімді және жауапты тиімді және бәсекеге қабілетті ұсынысы бар серіктес ретінде көрсетті. Осы уақытта Barbus сауда белгісінің атауымен аквариумистикаға арналған өнімдердің толық спектрі өндірілуде: аквариумдар, сүзгілер, ауа және су сорғылары, декорациялар, аксессуарлар, топырақтар және көптеген басқасы.

Барлық өндірілетін өнім еуропалық сапа стандартына жауап береді және сенімділіктің жоғары деңгейімен сипатталады. Өнімнің өндірушілері өзінің саласындағы жетекшілерден ғана іріктелініп алынады. Әділ қадағалау мен бақылау өндірістің барлық деңгейлерінде сапаның жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Біздің тауарлар кез-келген алдыңғы қатарлы дүкеннің сұрыптамасының ажыратылмас бөлігі болып табылады.

Barbus белгісінің өнімдері Ресейдің барлық өңірлерінде және Кеден одағының елдерінде сатылады. Барлық ұсынылатын тауарлар КО елдерінің регламенті бойынша сертификатталған. Ыңғайлы болу үшін каталогпен және прайс парағымен жұмыс жасаған кезде артикулдар сандық белгілерімен топтардың атаулары бойынша бөлінген. Барлық өнімнің EAN-CODE жүйесі бойынша штрих-коды бар. Қаптаманың бірегей дизайны сауда сөрелерінде лайықты түрде бөлінуге мүмкіндік береді. Қаптаманың мәтінінің толық сипаттамасы бар және техникалық шарттары негізінен Кеден одағының тілдеріне аударыла отырып орыс тілінде жазылған.

Барлық серіктестерге біз ынтымақтастықтың арнайы шарттарын және жеңілдіктердің икемді жүйесін ұсынамыз. Біз тұрақты клиенттерді бағалаймыз және біздің брендті дамытуға ниеті бар жаңаларына әрқашан қуаныштымыз.

Біздің сауда белгісімен қазіргі заманға сай технологияларды іске асыруға дайын өндіруші серіктестерді ынтымақтастыққа шақырамыз.

Barbus компаниясы - россиялык бренди, 2013-жылы түзүлгөн. Кыска мөөнөттө соода маркасы өзүн натыйжалуу жана атаандаштык жолундагы сунушу менен ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү өнөктөш катары көрсөтө алды. Азыркы учурда, Barbus соода маркасынын алдында аквариумистика үчүн продукциянын бүт түрлөрү: аквариумдар, тазалгычтар (фильтр), абадагы жана суу жасалгалары, кооздолгучтар, аксессуарлар, топурактар жана башкалар өндүрүлүүдө.

Бардык өндүрүлүп жаткан продукциялар европалык стандарттагы сапатка жооп берет жана жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүгү менен мүнөздөлөт. Продукцияны өндүрүүчүлөр өзүнүн тармагындагы алдыңкылардан гана тандалат. Адилеттүү көзөмөлү жана контролу өндүрүштүн бардык этаптарындагы сапаттын жогорку деңгээлин камсыз кылат. Биздин товарлар алдынкы дүкөндөрдүн ассортиментинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.

Barbus маркасындагы продукциялар Россиянын бардык региондорунда жана Бажы биримдигинин өлкөлөрүндө сатылат. Бардык келген товарлар ББ өлкөлөрүнүн регламенти боюнча тастыкталган. Каталог жана прайс-барагы менен иштөөгө ыңгайлуу болуу үчүн товарлардын топторунун аталышы боюнча сандык белги менен артикулдарга бөлүнгөн. EAN-CODE системасы боюнча бардык продукциялардын штрих коддору бар. Таңгактын текстинде товардын толук сүрөттөлүшү жана техникалык шарттары негизинен орус тилинде жана Бажы биримдигинин өлкөлөрүнүн тилдерине котормосу менен жазылган.

Биз бардык өнөктөштөргө кызматташтыктын атайын шарттарын жана арзандатуунун жеңил тутумдарын сунуштайбыз. Туруктуу кардарларды баалайбыз жана биздин брендди биз менен бирге өнүктүрүүнү каалаган жаңы кардарлар менен иштөөгө дайыма кубанычтабыз.

Биздин соода маркабыздын алдында өзүнүн заманбап технологиясын ишке ашырууну каалаган өнөктөш-өндщрщщчщлөрдү кызматташууга чакырабыз.

Barbus-ը 2013 թվականին ստեղծված ռուսական ապրանքանիշ է: Կարճ ժամանակում այս առևտրային ապրանքանիշն իրեն ցուցաբերել է որպես հուսալի և պատասխանատու գործընկեր՝ արդյունավետ և մրցունակ առաջարկով: Տվյալ պահին Barbus ապրանքանիշի անվան տակ արտադրվում է ակվարիումների համար նմախատեսված ապրանքների մի ամբողջ սպեկտր. ակվիարիումներ, զտիչներ, օդային և ջրային պոմպեր, դեկորացիաներ, աքսեսուարներ, ավազահող և այլն:

Արտադրանքը համապատասխանում է որակի եվրոպական չափորոշիչներին և բնութագրվում է հուսալիության բարձր մակարդակով: Արտադրողներն ընտրվում են միայն իրենց ոլորտի առաջատարներից: Արտադրության բոլոր փուլերում անկողմնակալ հսկողությունն ու վերահսկողությունը ապահովում են որակի բարձր մակարդակ: Մեր ապրանքները ցանկացած առաջատար խանութի ետսականու անքակտելի մադն են:

Barbus ապրանքանիշի արտադրանքը վաճառվում է Ռուսաստանի բոլոր շրջաններում և Մաքսային միության երկրներում: Բոլոր առաքվող ապրանքները սերտիֆիկացված են ըստ ՄՄ երկրների կանոնակարգի: Առավել հարմարության համար ապրանքացանկի և գնացուցակի հետ աշխատանքի ժամանակ արտիկուլները տարանջատվում են ըստ թվային արտահայտությամբ ապրանքախմբերի անվանումների: Ողջ արտադրանքն ունի շտրիխ-կոդավորում EAN-CODE համակարգով: Փաթեթավորման ինքնատիպ դիզայնը թույլ է տալիս արժանիորեն տարբերվալ առևտրային դարակներում: Փաթեթավորման տեքստը պարունակում է լրիվ նկարագրությունն ու տեխնիկական պայմանները ռուսերենով և Մաքսային միության երկրների լեզուներով թարգմանությամբ:

Բոլոր գործընկերներին մենք առաջարկում ենք համագործակցության հատուկ պայմաններ և զեղչերի ճկուն համակարգ: Մենք գնահատում ենք մշտական հաճախորդներին և միշտ ուրախ ենք նորերին, ովքեր ունեն ցանկություն միասին զարգացնել մեր ապրանքանիշը:

Համագործակցության նպատակով հրավիրում ենք գործընկեր արտադրողներին, ովքեր պատրաստ են իրացնել իրենց ժամանակից տեխնոլոգիաները մեր ապրանքանիշի ներքո:

Сток

Шёлковое растение МИКС

Артикул: STOCK 024

110 руб.

Шёлковое растение МИКС

Артикул: STOCK 024

110 руб.

Размер: 20 см

Количество в коробке: 24 шт

Шёлковое растение в ассортименте, 20 см (24 шт.)

Минимальное кратное количество: 24

Заказ количество штук:

Шёлковое растение МИКС

Артикул: STOCK 023

55 руб.

Шёлковое растение МИКС

Артикул: STOCK 023

55 руб.

Размер: 10 см

Количество в коробке: 24 шт

Шёлковое растение в ассортименте, 10 см (24 шт.)

Минимальное кратное количество: 24

Заказ количество штук:

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 022

105 руб.

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 022

105 руб.

Размер: 50 см

Количество в коробке: 300 шт

Пластиковое растение в ассортименте, 50 см (30 шт.)

Минимальное кратное количество: 30

Заказ количество штук:

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 021

55 руб.

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 021

55 руб.

Размер: 30 см

Количество в коробке: 300 шт

Пластиковое растение в ассортименте, 30 см (30 шт.)

Минимальное кратное количество: 30

Заказ количество штук:

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 020

35 руб.

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 020

35 руб.

Размер: 20 см

Количество в коробке: 300 шт

Пластиковое растение в ассортименте, 20 см (30 шт.)

Минимальное кратное количество: 30

Заказ количество штук:

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 019

20 руб.

Пластиковое растение МИКС

Артикул: STOCK 019

20 руб.

Размер: 10 см

Количество в коробке: 300 шт

Пластиковое растение в ассортименте, 10 см (30 шт.)

Минимальное кратное количество: 30

Заказ количество штук:

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F YELLOW

3 900 руб.

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F YELLOW

3 900 руб.

Объём: 60 л

SO-600F Аквариум 60 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 6 Ватт ) ЖЕЛТЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F WHITE

3 900 руб.

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F WHITE

3 900 руб.

Объём: 60 л

SO-600F Аквариум 60 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 6 Ватт ) БЕЛЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F RED

3 900 руб.

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F RED

3 900 руб.

Объём: 60 л

SO-600F Аквариум 60 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 6 Ватт ) КРАСНЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F BLUE

3 900 руб.

Аквариум 60 литров

Артикул: SO-600F BLUE

3 900 руб.

Объём: 60 л

SO-600F Аквариум 60 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 6 Ватт ) ГОЛУБОЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F YELLOW

2 900 руб.

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F YELLOW

2 900 руб.

Объём: 50 л

SO-500F Аквариум 50 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 4 Ватт ) ЖЕЛТЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F WHITE

2 900 руб.

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F WHITE

2 900 руб.

Объём: 50 л

SO-500F Аквариум 50 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 4 Ватт ) БЕЛЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F RED

2 900 руб.

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F RED

2 900 руб.

Объём: 50 л

SO-500F Аквариум 50 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 4 Ватт ) КРАСНЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F BLUE

2 900 руб.

Аквариум 50 литров

Артикул: SO-500F BLUE

2 900 руб.

Объём: 50 л

SO-500F Аквариум 50 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 4 Ватт ) ГОЛУБОЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F YELLOW

1 900 руб.

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F YELLOW

1 900 руб.

Объём: 30 л

SO-400F Аквариум 30 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 3 Ватт ) ЖЕЛТЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F WHITE

1 900 руб.

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F WHITE

1 900 руб.

Объём: 30 л

SO-400F Аквариум 30 литров ( топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 3 Ватт ) БЕЛЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F RED

1 900 руб.

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F RED

1 900 руб.

Объём: 30 л

SO-400F Аквариум 30 литров (топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 3 Ватт ) КРАСНЫЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F BLUE

1 900 руб.

Аквариум 30 литров

Артикул: SO-400F BLUE

1 900 руб.

Объём: 30 л

SO-400F Аквариум 30 литров (топ-фильтр 15  Ватт, свет LED 3 Ватт ) ГОЛУБОЙ

Минимальное кратное количество: 1

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 018

90 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 018

90 руб.

Размер: 30 x 25 x 46 см

Количество в коробке: 100 шт

Минимальное кратное количество: 100

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 017

80 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 017

80 руб.

Размер: 26 x 18 x 37 см

Количество в коробке: 100 шт

Минимальное кратное количество: 100

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 016

60 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 016

60 руб.

Размер: 20 x 14.5 x 37 см

Количество в коробке: 250 шт

Минимальное кратное количество: 250

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 015

50 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 015

50 руб.

Размер: 18 x 14.5 x 37 см

Количество в коробке: 300 шт

Минимальное кратное количество: 300

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 014

35 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 014

35 руб.

Размер: 15 x 12.5 x 33см

Количество в коробке: 420 шт

Минимальное кратное количество: 420

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 013

30 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 013

30 руб.

Размер: 13 x 10.5 x 30 см

Количество в коробке: 560 шт

Минимальное кратное количество: 560

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 012

25 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 012

25 руб.

Размер: 10 x 7.5 x 30 см

Количество в коробке: 380 шт

Минимальное кратное количество: 380

Заказ количество штук:

Супер сачок

Артикул: STOCK 011

20 руб.

Супер сачок

Артикул: STOCK 011

20 руб.

Размер: 7.5 x 6 x 30 см

Количество в коробке: 450 шт

Минимальное кратное количество: 450

Заказ количество штук:

Проффесиональный сифон с обратным клапаном и регулятором тока воды

Артикул: STOCK 009

120 руб.

Проффесиональный сифон с обратным клапаном и регулятором тока воды

Артикул: STOCK 009

120 руб.

Размер: 180 см

Количество в коробке: 70 шт

Минимальное кратное количество: 70

Заказ количество штук:

Универсальный плот для черепах с супер присоской

Артикул: STOCK 008

150 руб.

Универсальный плот для черепах с супер присоской

Артикул: STOCK 008

150 руб.

Размер: 14 x 8 x 35 см

Количество в коробке: 100 шт

Минимальное кратное количество: 100

Заказ количество штук:

Переноска террариум фигурная с пластиковой крышкой , островком и пальмой

Артикул: STOCK 007

100 руб.

Переноска террариум фигурная с пластиковой крышкой , островком и пальмой

Артикул: STOCK 007

100 руб.

Размер: 27.5 x 18 x 15 см

Количество в коробке: 40 шт

Минимальное кратное количество: 40

Заказ количество штук:

Переноска террариум фигурная с пластиковой крышкой , островком и пальмой

Артикул: STOCK 006

75 руб.

Переноска террариум фигурная с пластиковой крышкой , островком и пальмой

Артикул: STOCK 006

75 руб.

Размер: 23 x 15 x 13 см

Количество в коробке: 45 шт

Минимальное кратное количество: 45

Заказ количество штук:

Переноска террариум фигурная с пластиковой крышкой , островком и пальмой

Артикул: STOCK 005

50 руб.

Переноска террариум фигурная с пластиковой крышкой , островком и пальмой

Артикул: STOCK 005

50 руб.

Размер: 18 x 12 x 10 см

Количество в коробке: 50 шт

Минимальное кратное количество: 50

Заказ количество штук:

Плавающие ЛИЛИИ разных диаметров и цветов МИКС

Артикул: STOCK 004

60 руб.

Плавающие ЛИЛИИ разных диаметров и цветов МИКС

Артикул: STOCK 004

60 руб.

Размер: 4 разных размера

Количество в коробке: 80 шт

Минимальное кратное количество: 10

Заказ количество штук:

Пластиковое растение Полянка МИКС

Артикул: STOCK 003

40 руб.

Пластиковое растение Полянка МИКС

Артикул: STOCK 003

40 руб.

Размер: 15х10 см

Количество в коробке: 100 шт

Минимальное кратное количество: 10

Заказ количество штук:

Пластиковое растение на большой основе 40 см МИКС

Артикул: STOCK 002

230 руб.

Пластиковое растение на большой основе 40 см МИКС

Артикул: STOCK 002

230 руб.

Размер: 40 см

Количество в коробке: 100 шт

Минимальное кратное количество: 10

Заказ количество штук:

Пластиковое растение на большой основе 30 см МИКС

Артикул: STOCK 001

170 руб.

Пластиковое растение на большой основе 30 см МИКС

Артикул: STOCK 001

170 руб.

Размер: 30 см

Количество в коробке: 100 шт

Минимальное кратное количество: 10

Заказ количество штук:

Товар успешно добавлен в корзину